Moratti om sina investeringar i Inter: “Jag har gjort det och kommer alltid att göra det för passionen”Moratti on his investments in Inter: “I have done it and will always do it for the passion”

May 31, 2012 14:46
( )

“Jag tycker att det är oacceptabelt att pengarna från skattebetalarna används för att täcka fotbollsklubbarnas förluster.” Så uttalade sig den italienska premiärministern Mario Monti och Inters president Massimo Moratti var en av dem som reagerade på detta och Corriere della Sera ger han sitt svar: “Italiensk fotboll skulle utan tvekan kunna ge en bättre bild av sig själv och då pratar jag inte bara om Calciopoli 2006 eller den tumultartade spelhärvan som utvecklas just nu. Jag har varit president för Inter sedan 95 och några pengar för att åtgärda budgeten har jag aldrig sett. Det är likadant för mig som för de andra presidenterna. Kort sagt, man kan inte tjäna pengar på fotbollen. Åtminstone inte jag.”

Presidenten medger dock att han bär viss skuld när det gäller en sak: “Det är att jag investerat för mycket i Inter och att jag är beredd att satsa mer pengar i framtiden, men jag har gjort det och kommer alltid att göra det för passionen.”

“Ett ordkrig? Jag tycker att det alltid har varit fotbollen som varit givande för staten och inte tvärtom. Hur? Genom skatter på kontrakt, sociala avgifter, betalning av hyran för arenan och allt annat. För att inte tala om de arbetstillfällen som kontinuerligt är beroende av fotbollen. Men det är absolut inte upp till mig att påpeka dessa saker.”

Presidentens uttalanden tyder på att han är inriktad på att åter leda Inter till toppen av Italien och Europa genom att fortsätta investera pengar i sin klubb.

Källa: fcinternews.it

“I think it is unacceptable that money from taxpayers is used to cover the losses of football clubs.” That was a statement given by the Italian Prime Minister Mario Monti and Inter president Massimo Moratti was one of those who reacted to this and in Corriere della Sera he replies: “Italian football could certainly give a better picture of itself, and by that I  am not only talking about Calciopoli in 2006 or the tumultuous gambling scandal that is developing right now. I have been president for Inter since ’95 and I have never seen the money to fix the budget. It is the same for me as for the other presidents. in short, you cannot earn money from football. At least I can’t. “

The president conceded that he bears som guilt when it comes to one thing: “It is I that I invested too much in Inter and that I am prepared to invest more money in the future, but I’ve done it and will always do it for the passion. “

“A war of words? I think it has always been football that has been rewarding for the state and not vice versa. How? By taxes on contracts, social security payments, by paying rent for the stadiums and everything else. Not to mention the jobs that are constantly dependening on football. But it is definitely not up to me to point out these things. “

The president’s statements suggests that he is focused on leading Inter back to the top of Italy and Europe by continuing to invest money in his club.

Source: fcinternews.it

Olof Svensson
By Olof Svensson