Mazzarri: “Kovacic is my only sure starter. Rocchi? No fear for him.”Mazzarri: “Kovacic är det enda säkra kortet. Rocchi? Ingen rädsla för honom.”

September 28, 2013 19:06
( )

mazzarri inter

It’s the third game in seven days. Tomorrow Inter will fly to Trieste where they will play against Cagliari, the goal is to continue with the successes from Sassuolo and Fiorentina games and continue to rise even further up in the table. Today Walter Mazzarri held a press conference for tomorrows game against Rossoblu:

There wasn’t much time to prepare for this game?

“If I say something, it’s like coming up with excuses, I want the team to make a good game, but in general I want this stuff to be noticed because I haven’t even had 72 hours to help them recover physically. ”

How do you unite the continuity and performance when you always have to change in order to be able to recover fully?

“That’s a good question which I can not answer. If any journalist trying to get an idea of the general composition of teams, but today I can not say who will start, the spots are open until I have evaluated. But the growth should remain. I wanted to change the right side because Jonathan was tired even Cambiasso was exhausted against Fiorentina. But I will wait until tomorrow because Palacio and Alvarez are also tired, I need to evaluate and understand their different levels. I want a team that can give me more guarantees, therefore I must also look at other aspects as the tactical orginistaion even for those who have played less. They are 22 players in different roles there are those who have understood it better than others. ”

In view of your fatigue and Cagliari characteristics, this is a more difficult game?

“It’s a difficult game based on all of theese things that is mentioned but I don’t want to talk about the game. They have a good coach and their players have good qualities and a high value, if we are not careful, this can become a classic slap banana slip after a euphoric victory, we’ll see after the game. ”

You never talk about the formation but isn’t it time to let Kovacic play from start?

“He’s the only card I have, Kovacic will start to tomorrow. The guys knew right away when I looked at the pitch which makes it difficult for me now when many have played well, but it’s only the rotation that makes me change my tactics. Mateo has missed training because of his injuries and while others who have done well in team. But against Catania we could see that he’s on his way back even against Fiorentina we saw it, he did well and he deserves to start but he has to prove that he can do it better than others. ”

Have you protested to Lega Calcio? Have you received any response?

“I don’t want to say, but you have to be constructive, a good reaction doesn’t matter now, but I hope it doesn’t need to happen any more. I do not want an apology but to do a good championship, you have to pay attention to these things. Fiorentina played on Thursday and they will play on Monday, Cagliari played on Wednesday and will play on Sunday, and we played on Thursday and on Sunday at 15:00. ”

13 points in five games, You must definitely be happy with that, but are you surprised as well?

“When I start a new adventure, I always try to give my best without making it difficult. We must play without making mistakes, I have always said from day one that I have to be recognized for my consistency. I wanted to see all the players before I made a decision who I wanted to pursue with. ”

How hard is it to leave Cambiasso off the pitch?

“He is very fundamental to my tactics, but if he only can play at 50 to 60 percent of his capacity after the Fiorentina game, there are Kuzmanovic or Taider, although Taider recently has started to play, could the first mentioned play more.”

Rocchi will be the referee, are you scared?

“Absolutely not, I do not talk about such things, that is nothing that concerns me.”

Source: fcinternews.it

The article was written by Christopher Olsson.mazzarri inter

Tredje macthen på sju dagar. Imorgon flyger Inter till Trieste där de spelar mot Cagliari, målet är att kunna fortsätta med de framgångar som mot Sassuolo och Fiorentina och därmed även fortsätta att komma högre upp i tabellen. Walter Mazzarri höll idag en presskonferens inför morgondagens möte mot Lopez’ rossoblu:

Där var inte mycket tid för att förbereda sig för denna matchen?

”Om jag säger något så är det som att komma på ursäkter, eftersom jag vill att laget skall göra en bra match, men i allmänhet vill jag att sånt här skall uppmärksammas eftersom jag inte ens har haft 72 timmar för att hjälpa dem att återhämta sig fysiskt. Matchen borde i alla fall ha spelats på kvällen.”.

Hur enar man kontinuiteten och prestationerna när man alltid måste ändra för att de skall kunna få återhämta sig till fullo?

”Det är en bra fråga som jag inte kan svara på. Om någon journalist försöker att få fram en idé i allmänhet om laguppställningen, men idag kan jag inte svara på vem som kommer att starta, det är ett öppet fram tills jag har utvärderat. Men tillväxten borde vara kvar. Jag ville ändra högersidan eftersom Jonathan var trött även Cambiasso var utmattad mot Fiorentina. Men jag kommer vänta till imorgon eftersom även Palacio och Alvarez är trötta, jag måste utvärdera och förstå deras olika nivåer. Jag vill ha ett lag som kan ge mig mer garantier, därför måste jag även se på andra aspekter såsom den taktiska orginisationen även för dem som har spelat mindre. De är 22 som spelar i olika roller det finns de som har förstått det lite bättre än andra.”

Med tanke på tröttheten och Cagliaris karaktär, är detta en svårare match?

”Det är en svårt utifrån alla de saker som angetts men jag vill inte tala om motståndarna. De har en bra tränare deras spelare har goda egenskaper och ett högt värde, om vi inte är försiktiga så kan detta bli en klassisk käppsmäll efter en euroforisk vinst, vi får se efter matchen”.

Formationen säger du aldrig men är det inte dags att släppa fram Kovacic?

”Han är det enda säkra kortet jag har, imorgon kommer Kovacic att starta. Killarna visste det direkt när jag tittade mot planen

Vilket gör det svårt för mig nu då många har spelat bra, men det är bara rotationen som gör att jag ändrar i min taktik. Mateo har missat träning på grund av sina skador och då är det andra som har gjort det bra i laget. Men mot Catania kunde man se att han är på väg tillbaka även mot Fiorentina gjorde han bra ifrån sig och han förtjänar att starta men han måste bevisa att han kan göra det bättre än andra”.

Har du protesterat till Lega Calcio? Har du fått något svar?

”Jag vet inte det, men man måste vara konstruktiv, en bra reaktion spelar ingen roll nu, men jag hoppas att det inte behöver hända fler gånger. Jag vill inte ha en ursäkt men för att utföra ett bra mästerskap så måste man uppmärksamma dessa saker. Fiorentina spelade i torsdags och spelar på måndag, Cagliari spelade i onsdags och spelar på söndag, och vi i torsdags och på söndag kl 15:00”.

13 poäng på fem matcher, det måste du definitivt vara nöjd med, men är du förvänad likaså?

”När jag startar ett nytt äventyr så försökar jag alltid ge mitt allt utan att göra det svårt. Vi måste spela utan att göra misstag, jag har alltid sagt från dag ett att jag borde erkännas för min konsekvens. Jag ville se alla spelarna innan jag gjorde ett beslut vem jag ville satsa på”.

Hur svårt är det att lämna Cambiasso åt sidan?

”Han är väldigt fundamental för mitt spel, men om han bara kan spela 50-60 procent av sin kapacitet efter Fiorentina matchen så finns det Kuzmanovic eller Taider, även om Taider nyligen börjat spela så skulle den förstnämda kunna spela mer”.

Rocchi kommer att döma, är du rädd?

”Absolut inte, jag talar inte om sådana saker det är inget som berör mig”.

Källa: fcinternews.it

Artikeln är översatt av Christopher Hansson.

Editorial Staff
By Editorial Staff