Ranocchia: “Den här säsongen är vi mer övertygade om vår potential”Ranocchia: “This season we are more confident about our potential”

Ranocchia: “Den här säsongen är vi mer övertygade om vår potential”Ranocchia: “This season we are more confident about our potential”-->
January 14, 2013 19:10
( )

Andrea Ranocchia blir 25 år gammal den 16 februari, och han är ung och lovande, en av de mest intressanta mittbackarna i den italienska fotbollen. Han spelade för Arezzo i Toscana i tre år tidigt i sin karriär – inte långt från hans födelseplats, Assisi, i Umbrien – och flyttade sedan till Bari, i södra Italien. Med Apuliens Biancorossi gjorde Ranocchia sitt första intryck i Serie A under säsongen 2009/10, med Giampiero Ventura vid rodret och med ett lag – nu djupt involverade i “Calcioscommesse skandalen” – som vid tidpunkten var ett av de mest intressanta unga lagen i Serie A.

Säsongen 2010/11 flyttade Ranocchia till Genua och tack vare tränaren Giampiero Gasperini började laget att spela med en trebackslinje. I januari 2011 flyttade han till Inter, där han har blivit en av de mest värdefulla försvararna i Serie A.

Vi träffade honom en kall vinterdag i Appiano Gentile – Inters utbildningscenter, strax utanför Milano – och han var vänlig och hjälpsamm. Han såg mer ut som en student än en professionell spelare och visade både en blyg och allvarlig sida av sin personlighet.

Han är rankad som en av de bästa mittbackarna under den första halvan av säsongen med WhoScored.com:s rankingssystem, och han svarade intresserat på alla våra frågor:

Andrea, hur stor inverkan har den nya tränaren haft på ditt spel efter sin utnämning?

“Jo, han hade en stor inverkan på mig. Han litade på mig och trodde på min potential från början, till skillnad från den tidigare tränaren (Claudio Ranieri) och det är extremt bra för mig. Jag arbetade hela sommaren för att förbättra min spelstil, och nu tror jag att vi kan se resultatet.”

Är ledningen eller spelarna i klubben intresserade statistisk resultatanalys?

“Ja, jag vet att Stefano Rapetti – en av Andrea Stramaccionis assistenter och den som är mer delaktig i de atletiska aspekterna av spelet – och våra läkare är intresserade av statistik, och de är särskilt engagerade i att analysera data för att förhindra skador på spelare. Jag tror att det är en viktig aspekt av det moderna spelet.”

Känner du att livestatistiken har hjälpt sporten när det gäller analysen av insatser och har det blivit mer framträdande i spelet under de senaste säsongerna, eller beror det på tränaren?

“Jag har sett filmen ‘Moneyball’ med Brad Pitt, och jag gillade den, eftersom den talade om något helt okänt i Italien, men samtidigt tror jag att amerikanska sporter som baseball och amerikansk fotboll skiljer sig mycket från europeisk fotboll. I vår sport finns det mer tempo, inte så mycket tid för att stanna upp och tänka på matchen. Fotbollen har blivit snabbare än tidigare och det är svårt att tänka sig en assistent på bänken med en bärbar dator som kan ge livestatistik till tränaren. Men statistiken i allmänhet är intressant, och jag tror att fotbollen måste ägna mer uppmärksamhet åt den i framtiden.”

Du rankas för närvarande som den högst rankade försvararen på WhoScored.com. Hur stora framsteg känner du att du har gjort den här säsongen?

“Jag tror att jag har förbättrats överallt. När jag kom hit i januari 2011 var jag väldigt ung och sedan dess har jag vuxit fysiskt och framför allt psykiskt. Nu är jag mer övertygad om min potential och mina förmågor, så jag tror att jag är en starkare spelare än när jag först kom till Appiano Gentile.”

Vilka försvarare beundrar du mest i Serie A, och vilka har varit dina svåraste motståndare bland anfallarna?

“Jag har alltid bara haft ett bra exempel i det förflutna, men han representerar inte det förflutna, eftersom han är en aktuell spelare: Alessandro Nesta. Han spelar fortfarande med Montreal Impact i MLS och han är den mest eleganta, tillförlitliga och skickliga spelare jag någonsin sett, en verklig förebild för mig att följa.”

“Det finns många bra anfallare i Serie A, men den svåraste att möta var Filippo Inzaghi, en central anfallare som vanligtvis höll sig bakom dig, inte framför, och för en försvarare är detta extremt svårt. En försvarare måste se anfallaren framför sig, men Inzaghi spelade bakom din linje, inte framför, ibland i offsideposition, och det är väldigt svårt för en mittback.”

Hur har det gynnat dig personligen att spela i en trebackslinje och vilka områden av ditt spel känner du att du har behövt arbeta på för att anpassa sig till detta system?

“Jag experimenterade med en trebackslinje först i Genua, med Giampiero Gasperini som tränare, så jag är nu ganska van vid att spela i detta system. Jag tycker att Gasperini är en av de bästa tränarna när det gäller att spela med en trebackslinje, och efter Genua insisterade han på att använda systemet här i Inter, och nu också i Palermo.”

“Att spela i en trebackslinje kräver mer fart, eftersom det i jämförelse med en fyrbackslinje, finns mer avstånd mellan de tre mittbackarns och de två spelarna på flankerna. Personligen tror jag att det har utvecklat min fysiska styrka att spela i en trebackslinje.”

Du har gjort blockerat fler skott än någon annan spelare i Serie A den här säsongen och rankas bland de bästa spelarna i ligan när det gäller luftdueller, brytningar och rensningar, men känner du att det finns någon särskild del av ditt spel som du fortfarande behöver förbättra?

“Jag måste förbättra min kapacitet mot små spelare, den sortens spelare som inte är speciellt lång eller stark fysiskt, men som är väldigt snabb och skicklig. Jag trivs bättre med den typiska centrala anfallaren, lång och stark, men jag har ofta svårigheter med mindre spelare.”

Inter verkar vara med i jakten på andraplatsen i Serie A just nu, men får er seger mot Juventus tidigare under säsongen fortfarande dig att hoppas att ni kan utmana om titeln?

“Det var en viktig seger och jag är säker på att vi kan spela om Scudetton igen. Nu är vi nio poäng efter Juventus och det är inte lätt, men när jag kom hit i januari 2011 var vi 13 poäng efter AC Milan och med Leonardo som ny tränare gjorde vi mycket bra ifrån oss och när det var dags för derbyt var vi endast två poäng bakom dem. Jag vet, vi förlorade den matchen (AC Milan vann 3-0 och marscherade vidare till Scudetton) men vi gjorde en bra säsong.”

Inter ligger på en delad sjätte plats bland lagen i Europas fem bästa ligor på WhoScored.com. I vilka delar av spelet tycker du att ni presterar särskilt bra under Stramaccioni den här säsongen?

“Vi är bättre som ett lag när det gäller kontinuitet. Förra året släppte vi till en hel del chanser till våra motståndare, men i somras arbetade vi mycket på denna aspekt och nu är vi ett bättre lag. Den här säsongen är vi mer övertygade om vår potential och över lag tycker jag att vi är ett mer balanserat lag.”

Källa: fcinternews.it & whoscored.com

Andrea Ranocchia will turn 25 on the 16th of February, and he is a young prospect; one of the most interesting centre-backs in the Italian football movement. He played for Arezzo in Tuscany for three years early on in his career – not far from his birthplace, Assisi, in Umbria- and then moved to Bari, in the south of Italy. With the Biancorossi of Apulia, Ranocchia first made an impact on Serie A in the 2009/10 season, with Giampiero Ventura at the helm and with a team – now heavily involved in the “Calcioscommesse scandal” – who were at the time one of the most interesting young teams in Serie A.

In the 2010/11 season, Ranocchia moved to Genoa and, thanks to manager Giampiero Gasperini, the team started to play with a three-man back line. In January 2011, he moved to Internazionale, where he has become one of the most valuable defenders in Serie A.

We met him, on a cold winter’s day in Appiano Gentile – Inter’s training centre, just outside of Milan – and he was friendly and helpful. He looked more like a student than a professional player, displaying both a shy and serious side to his character.

He is rated as one of the best centre-backs in the first half of the season by WhoScored.com‘s rating system, and he replied with interest to all of our questions:

Andrea, how much of an impact has the new manager had on your game since his appointment?

“Well, he had a great impact on me. He trusted me and believed in my potential from the beginning, unlike the previous manager (Claudio Ranieri) and that is extremely good for me. I worked throughout the summer to improve my style of play, and now I think we can see the results.”

Are the management or players at the club interested in statistical performance analysis?

“Yes, I know that Stefano Rapetti – one of Andrea Stramaccioni’s assistants and the one more involved in the athletics of the game – and our doctors are interested in statistics, and they are particularly involved in analysing data to prevent player injuries. I believe it’s an important aspect of the modern game.”

Do you feel that live statistics have aided the game in terms of performance analysis and has it become more prominent in the game in recent seasons, or does it depend on the coach?

“I have seen the film ‘Moneyball’ with Brad Pitt, and I really liked it, because they talked about something quite unknown in Italy, but in the meantime, I think that American sports like baseball and American football are very different to European football. In our game, there is more tempo, not a lot of time to stop and think about the game. Football has become faster than in the past, and it’s difficult to see an assistant on the bench with a laptop who can provide live statistics to the manager. But statistics in general are interesting, and I believe that football has to give more attention to that in the future.”

You currently rank as the top rated defender at WhoScored.com. How much progression do you feel you have made this season?

“I think I have improved everywhere. When I came here in January 2011, I was very young, and since then, I have grown physically and especially psychologically. Now I am more confident about my potential and my capabilities, so I believe I am a stronger player than when I first came to Appiano Gentile.”

Who are the defenders that you most admire in Serie A, and who has been your toughest attacking opponent?

“I have always had only one great example in the past, but he doesn’t represent the past, because he is a current player: Alessandro Nesta. He is still playing with Montreal Impact in the MLS and he is the most elegant, reliable and skilful player that I have ever seen, a real example for me to follow.”

“There are a lot of good attacking players in Serie A, but the most difficult to face was Filippo Inzaghi, a centre-forward who usually stayed behind you, not in front, and for a defender that is extremely difficult. A defender needs to see the forward in front of him, but Inzaghi played behind your line, not in front, sometimes in an offside position, and that is very difficult for a centre-back.”

How has playing in a back three benefitted you personally and what areas of your game do you feel that you have needed to work on to adapt in that system?

“I experimented with a back three line firstly at Genoa, with Giampiero Gasperini as manager, so I am now quite accustomed to playing in this system. I think that Gasperini is one of the best managers to play with a back three, and, after Genoa, he insisted on using the system here at Internazionale, and now with Palermo as well.”

“Playing in a back three requires more speed, because in comparison to a back four line, there is more distance between the three centre-backs and the two players on the flanks. Personally, I believe that playing in a back three has developed my physical strength.”

You have made more blocks than any other player in Serie A this season and rank among the top players in the league for aerial duels won, interceptions and clearances, but do you feel there is a part of your game in particular that you still need to improve upon?

“I have to improve my capabilities against small players, the type of player who is not very tall or strong physically, but is very fast and skilful. I feel better with the typical centre-forwards, tall and strong, but I often have difficulties with smaller players.”

Inter seem to be in the race for second place in Serie A at the moment, but does your victory against Juventus earlier in the season still give you hope that you can challenge for the title?

“That was an important victory and I am sure we can play for the Scudetto again. Now we are 9 points behind Juventus, and it’s not easy, but when I arrived here in January 2011, we were 13 points behind AC Milan and, with Leonardo as new manager, we did very well and we arrived at the derby only two points behind them. I know, we lost that match (AC Milan won 3-0 and marched on to the Scudetto) but we had a great race.”

Inter are the joint-sixth best rated team in Europe’s top five leagues on WhoScored.com. In what aspects of the game do you think you are performing particularly well under Stramaccioni this season?

“We are better as a team in terms of consistency. Last year we conceded a lot of chances to our opponents, but last summer we worked on that aspect a lot, and now we are a better team. This season we are more confident about our potential and generally I think we are a more balanced team.”

Source: fcinternews.it & whoscored.com

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter