Stramaccioni: “I enstaka matcher har vi visat att vi kan konkurrera med vilka som helst”Stramaccioni: “In a single game we’ve shown that we can compete with anyone”

Stramaccioni: “I enstaka matcher har vi visat att vi kan konkurrera med vilka som helst”Stramaccioni: “In a single game we’ve shown that we can compete with anyone”-->
<!--:sv-->Stramaccioni: “I enstaka matcher har vi visat att vi kan konkurrera med vilka som helst”<!--:--><!--:en-->Stramaccioni: “In a single game we’ve shown that we can compete with anyone”<!--:-->
January 14, 2013 23:38
( )
SempreInter.com

Inter har snabbt gått vidare från lördagens triumf mot Pescara i Serie A triumf och vänt sin uppmärksamhet mot Coppa Italia. Andrea Stramaccioni tog ett avbrott från förberedelserna inför kvartsfinalen mot Bologna för att tala med Rai Sports Thomas Villa om morgondagens sammandrabbning på Meazza.

Hur viktig är den här matchen?

“Jag tycker att Inter behandlar Coppa Italia med respekt. Det är en tävling vi vill vinna precis som titeln och Europa League, så vi kommer att försöka gå så långt som möjligt. Vi vet att vi kommer att möta ett lag i form och vi är också medvetna om att det är en direkt avgörande match. Vi har redan sett vad som hände med Napoli eftersom Bologna kan orsaka problem för vilket lag som helst. Det är en match som vi måste vara helt fokuserade på och vi tar den på största allvar.”

Bologna slog precis Chievo med 4-0…

“Som jag sa, de är i en formtopp. De har visat att de är stabila i försvaret och de har gott om kvalitet i anfallet. Jag tycker att Stefano Pioli är en av de mest erfarna tränarna i Serie A och nu har han lyckats med den svåra uppgiften att upprätthålla ett balanserat lag med tre anfallande spelare på planen – Gabbiadini, Diamanti och Gilardino – precis som han gjorde förra säsongen med Ramirez och två andra så har vi full respekt för dem, men vi vill gå vidare till semifinal.”

Räknar du med att ha några spelare som kommer tillbaka från skada tillgängliga i morgon?

“Det har bara gått 48 timmar sedan Pescara matchen. De två vi definitivt kommer att ha tillgängliga igen är de två som varit avstängda, Andrea Ranocchia och Juan Jesus. När det gäller de skadade spelarna, tror jag i stort sett att det kommer att vara samma läge som inför lördagens match eftersom, som jag sa, det bara gått 48 timmar och jag skulle vilja ha dem alla tillgängliga till helgen.”

Den andra halvan av säsongen började med att Inter kommer två poäng närmare Juventus – de är nu 7 poäng före. “Säsongen är fortfarande lång” är något du ofta säger.

“Jag brukar ofta säga det när jag pratar om oss, men vi får inte låta oss påverkas av var ledarna befinner sig eftersom vi har vår egen väg att följa. Det är en absolut prioritet för oss att komma tillbaka till Champions League och det är särskilt viktigt att vi får lite kontinuitet igen. Det är något vi saknade under den första halvan av säsongen: efter att haft en lysande svit, förlorade vi allt och tappade lite för många poäng. Inter måste bli mer konsekventa under den andra halvan av säsongen både vad gäller resultat och insatser, och jag tror att vi är på rätt väg.”

Men man får intrycket av att Juventus och de andra lagen framför oss inte är så mycket bättre. De har alla sina upp-och nedgångar och ser egentligen inte så mycket ut än Inter.

“Jag tror att det finns två saker att ta hänsyn till. I enstaka matcher har vi visat att vi kan konkurrera med vilka som helst, både med lag som ligger framför oss och lag som är på samma nivå som oss. Men vi måste erkänna – och det kan vi göra lugnt och anspråkslöst – andra har varit mer konsekventa än vad vi har. De har tappat färre poäng på vägen. Jag tycker att insatserna vi stått för i direktmötena med våra konkurrenter har gett oss tron att vi är med och att vi kommer att vara det ända till slutet, men de poäng som vi har tappat – och det har varit lite för många mot de så kallade “små” lagen – har gett oss anledning att knyta näven och se till att vi inte upprepar samma misstag i den andra halvan av säsongen. Med detta sagt, det är mycket svårt att fortsätta producera vecka efter vecka i Serie A eftersom konkurrensen är så hård. Vi ser det varje söndag och nu har Roma och Fiorentina fallit offer för det också.”

Hur ser Inters allmänna situation ut under denna period av transfermarknaden?

“I en tid som den vi befinner oss i nu tycker jag inte att det är konstigt att även lag som redan nu är mycket konkurrenskraftiga kommer att se till att göra förstärkningar. Samma sak gäller för oss. Vi har redan sagt många gånger att detta är det första året av ett projekt. Vi avslutade sommarens transferperiod med en viss typ av lag i åtanke, därefter har förändringar på planen gjort att vi i början av det nya året står med ett annat Inter än det vi hade i åtanke i somras, men projektet är fortfarande detsamma. Så naturligtvis vill vi försöka att, tillsammans med hjälpen från direktörerna och president Moratti, göra några värvningar som skulle kunna förbättra Inter.”

Du sa “inga stora värvningar i januari”. Är du fortfarande så säker?

“Jag sa att det eftersom jag inte gillar att vilseledande våra fans. Enligt min mening, om det inte blir några betydande försäljningar kommer det inte att bli några stora värvningar. Om några spelare går vidare är allt är möjligt.”

Källa: inter.it

Inter have quickly moved on from Saturday’s Serie A triumph over Pescara and turned their attentions to the Coppa Italia. Andrea Stramaccioni took some time out from preparing for the quarter-final against Bologna to speak to Rai Sport‘s Thomas Villa about tomorrow’s clash at the Meazza.

How important is this game?

“I think Inter treat the Coppa Italia with due respect. It’s a competition we want to win just like the title and the Europa League, so we’ll be looking to go as far as possible. We know we’ll be up against an in-form side and we’re also aware that it’s a one-off game – we’ve already seen what happened to Napoli because Bologna are capable of causing problems for any team. It’s a game we must be fully focused for and we’re taking it very seriously.”

Bologna have just beaten Chievo 4-0…

“As I said, they’re on a high. They’ve shown they are solid at the back and they have plenty of quality up front. I think Stefano Pioli is one of the most experienced coaches in Serie A and now he’s succeeded in the difficult task of maintaining a balanced side with three attacking players on the pitch – Gabbiadini, Diamanti and Gilardino – just as he did last season with Ramirez and two others. So we have maximum respect for them but we want to go through to the semis.”

Do you expect to have any players coming back from injury available tomorrow?

“It’s only been 48 hours since the Pescara match. The two we’ll definitely have available again are the two that were suspended, Andrea Ranocchia and Juan Jesus. As for the injured players, I think by and large it will be the same as for Saturday’s game because, as I said, it’s only been 48 hours and I’d like to have them all available for the weekend.”

The second half of the season began with Inter moving two points closer to Juventus – they are now 7 points ahead. ‘The season is still long’ is something you often say.

“I often say that when talking about us, but we mustn’t let ourselves be affected by where the leaders are because we have our own path to follow. It’s an absolute priority for us to get back into the Champions League and it’s especially important that we get a bit of consistency going again. That’s something we lacked in the first half of the season: after going on a brilliant run we lost our way and dropped a few too many points. Inter need to be more consistent in the second half of the campaign both in terms of results and performances, and I think we’re on the right path.”

But you get the impression that Juventus and the other teams ahead of us aren’t that much better. They all have their ups and downs and don’t really look all that much better than Inter.

“I think there are two things to consider. In a single game we’ve shown that we can compete with anyone, both with teams who are ahead of us and teams that are level with us. But we must admit – and we can do this calmly and modestly – others have been more consistent than we have. They’ve dropped fewer points along the way. I think the performances we’ve produced in the head-to-heads with our rivals have given us the belief that we’re in it and that we will be in it until the end, but the points we’ve dropped – and there have been a few too many against the so-called ‘small’ teams – have given us the incentive to knuckle down and make sure we don’t repeat the same mistakes in the second half of the season. Having said that, it’s very difficult to keep producing the goods week in week out in Serie A because the competition is so fierce. We see that every Sunday and now Roma and Fiorentina have fallen victim to it as well.”

What is Inter’s general situation during this period of the transfer market?

“In a period like the one we’re in, I think it’s normal that even teams that are already very competitive will look to improve. The same goes for us. We’ve already said many times that this is the first year of a project. We ended the summer transfer season with a certain kind of team in mind, then changes on the pitch brought us to the start of the New Year with a different Inter than the one we had in mind last summer, but the project remains the same. So naturally we want to try, together with the help of the directors and president Moratti, to make a few signings that could improve Inter.”

You said “no big signings in January”. Are you still so sure?

“I said that because I don’t like misleading our fans. In my opinion, unless there are any significant departures there won’t be any big signings. If a few players move on then anything is possible.”

Source: inter.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter